1593909074288
Wniosek o otwarcie rejestru wraz z dostępem do Serwisu Transakcyjnego
Wypełnij formularz online i potwierdź zawarcie umowy przelewem bankowym.
Przygotuj telefon komórkowy, dowód osobisty i numer rachunku bankowego, które będą Ci potrzebne przy rejestracji.
Wprowadź dane instytucji
 
Nazwa instytucji
Forma organizacji
Opis formy organizacji
Czy spółka jest notowana na giełdzie?
Osoba kontaktowa
Imię  Nazwisko 
E-mail
REGON
NIP
Numer rejestru sądowego
Kraj siedziby
Rezydent Polski do celów podatkowych
Kraj certyfikatu rezydencji
Status podatnika USA Podatnik USA: osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) lub podmiot założony / działający na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), a także trust, z wyłączeniem: amerykańskich banków, amerykańskich funduszy inwestycyjnych i powierniczych, podmiotów notowanych na giełdach papierów wartościowych oraz podmiotów z nimi powiązanych w rozumieniu FATCA, a także domów maklerskich.

Szczegółowa definicja zawarta jest w Umowie w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (IGA), Ustawie z dnia 09 października 2015 r. wdrażającej IGA, a także w Kodeksie Podatkowym USA (ang. Internal Revenue Code).

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Typ Instytucji według klasyfikacji FATCA

Dodatkowe informacje na temat klasyfikacji instytucji wg FATCA znajdziesz TUTAJ

Numer GIIN Global Intermediary Identification Number (Numer nadawany po zarejestrowaniu się w portalu IRS)
Czy Uczestnik posiada inną rezydencję podatkową niż Polska i USA?
Kraj rezydencji podatkowej
Numer TIN Tax Identification Number – numer zagranicznej identyfikacji podatkowej
Powód braku numeru TIN
Kraj rezydencji podatkowej
Numer TIN Tax Identification Number – numer zagranicznej identyfikacji podatkowej
Powód braku numeru TIN
Kraj rezydencji podatkowej
Numer TIN Tax Identification Number – numer zagranicznej identyfikacji podatkowej
Powód braku numeru TIN
Dodaj kolejny kraj rezydencji >
Typ Instytucji według klasyfikacji CRS

Dodatkowe informacje na temat klasyfikacji instytucji wg CRS znajdziesz TUTAJ

Rynek papierów wartościowych, na którym akcje są dopuszczone do obrotu
W przypadku NFE powiązanego z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu – nazwa podmiotu z którym jest powiązany
Adres siedziby:
Ulica   nr   lokal 
Miejscowość
Kraj
Kod pocztowy
Telefon
Fax
Adres do korespondencji: Taki sam jak adres siedziby
Ulica
  nr lokal
Miejscowość
Kraj
Kod pocztowy
Telefon
Fax
Otworzyć rejestr?
Realizacja zleceń bezgotówkowych
Sposób wysyłki potwierdzeń

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego, wysyłanych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, dotyczących usług i produktów Towarzystwa, za pośrednictwem*:

adresu e-mail,

numeru telefonu (w tym automatycznych systemów wywołujących).

*Prosimy zaznaczyć „x” w okienkach, które odpowiadają kanałom komunikacji/sposobom za pomocą których zgadza się Pani/Pan na kontaktowanie się z Panią/Panem przez Towarzystwo.

  Akceptuję regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjnego
 
Aktualności
Aktualizacja prognoz inwestycyjnych

Zarządzający Generali Investments przygotowali aktualizację prognoz inwestycyjnch dla funduszy GI TFI


Bezpośrednie otwarcie IKE i IKZE bez opłat
Znieśliśmy opłatę za bezpośrednie otwarcie
kont IKE i IKZE.

 

Co warto wiedzieć o PPK?
Najważniejsze informacje o Pracowniczych
Planach Kapitałowych (PPK).

 

ver. 4.34Copyright 2020 Generali Investments All rights reserved