1585668548173
Wniosek o umożliwienie korzystania z Serwisu Transakcyjnego
Wprowadź dane instytucji
 
Nazwa instytucji
Forma organizacji
Opis formy organizacji
Czy spółka jest notowana na giełdzie?
Osoba kontaktowa
Imię  Nazwisko 
E-mail
REGON
NIP
Numer rejestru sądowego
Kraj siedziby
Rezydent Polski do celów podatkowych
Kraj certyfikatu rezydencji
Oświadczenie o rezydencjach podatkowych Uczestnika (FATCA/CRS)
Status podatnika USA Podatnik USA: osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) lub podmiot założony / działający na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), a także trust, z wyłączeniem: amerykańskich banków, amerykańskich funduszy inwestycyjnych i powierniczych, podmiotów notowanych na giełdach papierów wartościowych oraz podmiotów z nimi powiązanych w rozumieniu FATCA, a także domów maklerskich.

Szczegółowa definicja zawarta jest w Umowie w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (IGA), Ustawie z dnia 09 października 2015 r. wdrażającej IGA, a także w Kodeksie Podatkowym USA (ang. Internal Revenue Code).

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Typ Instytucji według klasyfikacji FATCA

Dodatkowe informacje na temat klasyfikacji instytucji wg FATCA znajdziesz TUTAJ

Numer GIIN Global Intermediary Identification Number (Numer nadawany po zarejestrowaniu się w portalu IRS)
Czy Uczestnik posiada inną rezydencję podatkową niż Polska i USA?
Kraj rezydencji podatkowej
Numer TIN Tax Identification Number – numer zagranicznej identyfikacji podatkowej
Powód braku numeru TIN
Kraj rezydencji podatkowej
Numer TIN Tax Identification Number – numer zagranicznej identyfikacji podatkowej
Powód braku numeru TIN
Kraj rezydencji podatkowej
Numer TIN Tax Identification Number – numer zagranicznej identyfikacji podatkowej
Powód braku numeru TIN
Dodaj kolejny kraj rezydencji >
Typ Instytucji według klasyfikacji CRS

Dodatkowe informacje na temat klasyfikacji instytucji wg CRS znajdziesz TUTAJ

Rynek papierów wartościowych, na którym akcje są dopuszczone do obrotu
W przypadku NFE powiązanego z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu – nazwa podmiotu z którym jest powiązany
Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencje podatkowe uczestnika / podmiotu lub beneficjenta rzeczywistego lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.
Adres siedziby:
Ulica   nr   lokal 
Miejscowość
Kraj
Kod pocztowy
Telefon
Fax
Adres do korespondencji:
Ulica
  nr lokal
Miejscowość
Kraj
Kod pocztowy
Telefon
Fax
Realizacja zleceń bezgotówkowych
  Akceptuję regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjnego
Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjnego
 
 
Aktualności
Wyłączamy poprzednią wersję aplikacji

Zachęcamy do poznania nowej wersji aplikacji
Generali Investments.


Prognozy rynkowe na 2020 r.

Zarządzający Generali Investments przygotowali dla Państwa prognozy na najbliższy rok.


Bezpośrednie otwarcie IKE i KZE bez opłat
Znieśliśmy opłatę za bezpośrednie otwarcie
kont IKE i IKZE.

 

ver. 4.31Copyright 2020 Generali Investments All rights reserved